Phản hồi – góp ý

Home / Phản hồi – góp ý
Phản hồi – góp ý

Tiếp nhận ý kiến

  • Nhận phản hồi góp ý từ người dân
  • Hiện thị nội dung theo chủ đề
  • Thông báo khi có yêu cầu mới
  • Các topic được hiển thị công khai, tăng tính minh bạch và tránh trùng lặp nội dung

Phản hồi nhanh chóng

  • Trả lời thắc mắc của người dân
  • Trả lời trực tiếp và phản hồi cho người dân trên ứng dụng điện thoại
  • Lọc và tìm kiếm theo nội dung thắc mắc
  • Tiết kiệm được chi phí liên lạc