Quản lý căn hộ

Home / Quản lý căn hộ
Quản lý căn hộ
  • Thêm thông tin chi tiết của từng căn hộ trong chung cư vào hệ thống thông qua file excel.
  • Tạo QRCode giúp người sử dụng căn hộ đăng nhập vào căn hộ của mình trên ứng dụng di động CyHome.
  • Quản lý thông tin chủ hộ và những thành viên đang sử dụng căn hộ. Có thể thực hiện đổi chủ sở hữu căn hộ cũng như cập nhật thông tin chủ hộ và các thành viên đang sử dụng căn hộ một cách dễ dàng.
  • Quản lý thông tin dịch vụ chung cư cung cấp, số điện, số nước mà căn hộ sử dụng
  • Quản lý thông tin những người đã từng sở hữu căn hộ cũng như những thành viên đã từng sử dụng căn hộ.
  • Quản lý lịch sử những lần thực hiện thanh toán của căn hộ.
  • Quản lý thông tin dịch vụ, số điện, số nước mà căn hộ đã sử dụng. Các thông tin sẽ được liệt kê theo từng tháng