Quản lý nhân viên

Home / Quản lý nhân viên
Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

  • Thêm nhân viên mới và cấp tài khoản truy cập hệ thống
  • Cập nhật chỉnh sửa và xóa nhân viên
  • Quản lý thông tin của nhân viên gồm email, sđt, chức vụ,giới tính, ngày sinh…
  • Khi quên mật khẩu, nhân viên có thể yêu cầu gửi mật khẩu mới về email, hệ thống sẽ gửi đường link để tạo mật khẩu mới về email của nhân viên
  • Tìm kiếm nhân viên

Quản lý phân quyền

  • Phân quyền truy cập hệ thống
  • Mỗi nhân viên có 1 tài khoản truy cập, tương ứng với mỗi chức vụ nhân viên được hạn chế sử dụng các tính năng cho chức vụ đó
  • Việc phân quền được thực hiện bởi admin. Admin có mọi quyền truy cập các tính năng